Vi hjälper er med alla typer av arbeten inom Kraft.

Konstruktion & projektering

Kraftstation

Kraftverk tillverkar inte energi, de bara omvandlar den.

  • Vattenkraftstationen överför en stor del av vattnets lägesenergi till roterande mekanisk energi som driver en elgenerator.
  • Ett vindkraftverk tappar vinden på en del av dess rörelseenergi.
  • Kol- och oljekraftverk omvandlar kemisk energi till elektrisk.
  • Solceller omvandlar solljusets strålningsenergi direkt till el.

Högspänningstransformator

Från kraftverket går strömmen genom en transformatorstation som höjer spänningen till rätt nivå. Hur hög spänningen är beror på vilken typ av elnät kraftverket ansluts till.

Stamnät

Högspänningsledningar på 400 000 volt (400 kV) eller 220 000 volt (220 kV) gör det möjligt att överföra energi långa sträckor med relativt små förluster. Stamnätet möjliggör balans mellan elproduktion och elkonsumtion genom att elström enkelt kan transporteras dit där den behövs.

Utbytespunkt

I utbytespunkten mellan regionala nät och stamnätet sker fortlöpande mätning av mängden energi som passerar. Beroende på mängden energi som förbrukas och produceras i regionen så kan energin flöda åt bägge håll.

Ställverk

Ett ställverk är ett område med inkommande och utgående elledningar av olika spänning samt transformatorer för att anpassa spänningen mellan områdena.

Regionnät

För att skicka energi över medelstora avstånd krävs inte lika stora stolpar och höga spänningar som i stamnätet. Regionnät finns med spänningar från 130 kV ner till 40 kV. Regionnätet ägs av det lokala elnätsföretaget (exempelvis Ellevio, Vattenfall).

Lokalnät

För lokal distribution används spänningar under 40 kV, exempelvis 33 kV och 11 kV. Nätet kan bestå av luftledningar eller vara nedgrävt.

Transformatorstation

Så nära abonnenten som möjligt placeras en transformatorstation som omvandlar inkommande spänning (ofta 10 kV) till 3-fas lågspänning 400/230 volt.

Servisledning

Kablar dras från transformatorstationen till abonnenten. Dessa kallas servisledningar. De måste göras så korta som möjligt för att förlusterna ska minimeras.

Direktanslutning

Stora elförbrukare ansluts direkt till högre spänningsnivåer som förmår leverera de energimängder som efterfrågas. Ofta har dessa egna ställverk.

Överlämningspunkt

Vid överlämningspunkten, ofta elskåpet på husets utsida eller motsvarande, övergår ansvaret för elanläggningens skick från elnätsägaren till fastighetsägaren. Dessutom mäts här den energi som förbrukas.

Eluttag

I bostaden sitter slutligen en så kallad gruppcentral, ofta kallad säkringsskåp. Därifrån går ledningar till husets alla eluttag.

-Belysning

Vi projekterar och utför samtliga arbeten kring belysning. Allt från Gatu- och Väg- belysning, Park belysning, kontoret, hemmet

Kontakta oss

Vi hör av oss så snart vi kan

© Copyright - KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB | Produced by Atlas Media AB